สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2560
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าชมIP : 54.90.237.148    เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
 
 • ฝากขั้นต่ำ 1,000 บาท ขึ้นไป

 • อัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ร้อยละ 3.75 บาท ต่อปี

 • กรณีที่มียอดเงินฝากตั้งแต่ 500,000 บาท ขึ้นไป สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยให้ทุกเดือน

 • กรณีที่มียอดเงินฝากต่ำกว่า 500,000 บาท สหกรณ์ฯ จ่ายดอกเบี้ยให้ทุก 6 เดือน
  ครึ่งปีบัญชีสหกรณ์ฯ (สิ้นเดือนมีนาคม และสิ้นเดือนกันยายน)

 • การถอนเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ ถอนได้เดือนละ 1 ครั้ง

 • กรณีการถอนเงินครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆ ไปในเดือนเดียวกัน สหกรณ์ฯ คิดค่าธรรมเนียมในการถอนร้อยละ 1 บาท ของยอดเงินที่ถอน

 • กรณีถ้าเดือนใดมีการจ่ายดอกเบี้ยจะถอนดอกเบี้ยได้ภายใน 7 วัน โดยไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม

 • ต้องมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษขั้นต่ำ 1,000 บาท

 • ทั้งนี้ให้เป็นไปตามประสงค์ของผู้ฝาก


  ช่องทางการนำฝากเงิน

สำหรับสมาชิกสามัญ
 • นำเงินสดมาจ่ายเองที่สหกรณ์ฯ (โดยตนเอง / บุคคลอื่น)
 • โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 308-1-07188-7 (โทรแจ้งทุกครั้งที่โอนเงิน)
 • แจ้งความจำนงต่อสหกรณ์โดยกรอกแบบฟอร์มตามที่สหกรณ์กำหนดให้ เพื่อหักเงินเดือน ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีอัตโนมัติ


สำหรับสามาชิกสมทบ
 • นำเงินสดมาจ่ายเองที่สหกรณ์ฯ (โดยตนเอง / บุคคลอื่น)
 • โอนเข้าบัญชี ธ.กรุงไทย จำกัด เลขที่บัญชี 308-1-07188-7 (โทรแจ้งทุกครั้งที่โอนเงิน)


    ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ว่าด้วยการรับเงินฝาก (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2552
    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม >> คำขอเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ (พิมพ์ด้วยกระดาษ A4 สีเขียว)
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
   โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199 เว็บไซต์ - www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th