สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

อัพเดทล่าสุด 14 พ.ย. 2560
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สถิติการเข้าชมIP : 54.90.237.148


ฝ่ายจัดการ


นายสนอง   กาญจนการุณ
ผู้จัดการนางเบญพร   จันทะเมนชัย
รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี/พัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการ
นางชุติกาญจน์   บุญยะบาล
รองผู้จัดการ

ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายประมวลผล
และฝ่ายฌาปนกิจ
นางลดาวัลย์   ยังยิ้ม
รองผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายบำนาญ

หัวหน้าฝ่าย


นางภานิชา   นิลพยัคฆ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอประโคนชัย


นายประมิตร   จันทะเมนชัย
ฝ่ายสวัสดิการนางธวัลรัตน์   ศิริวัฒนกุล
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนางนิลเนตร   ชาลี
ฝ่ายบัญชีและพัสดุนางสุกานดา   จันทร์งาม
ฝ่ายการเงินนางสาวมัชชารินทร์   กิจคณะ
ฝ่ายบำนาญเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ


นางเตชินี   ศรีรังกูล
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอนางรอง,พนง.เขต3


นางจิดาภา   ศรีสะอาด
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอชำนิ, เมือง 13


น.ส.ถาวรีย์   โรจนากาศ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอลำปลายมาศ


นางจิตติมา   จันทะสอน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 1, อำเภอห้วยราช
อำเภอบ้านด่าน,พนง.เขต1นางอมรวรีร์   คำแก้วโชติพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอกระสัง
อำเภอพลับพลาชัย,พนง.เขต2นางธิติยา   ศรีเมืองแก้ว
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ
อำเภอโนนดินแดงนางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอคูเมือง, อำเภอแคนดงนางสิริการย์   บุญเรืองรุจนันท์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอบ้านกรวด
อำเภอเฉลิมพระเกียรตินางสาวนภาพร   จันทะเมนชัย
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอหนองกี่
อำเภอหนองหงส์นายรุ่งทิวา   โสภา
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 2, เทศบาลนางสาววิชชุลดา   เดชเจริญ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอสตึกนางสาวสรัญญา   คำทา
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอเมือง 14นายธนาธร   อนันต์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอพุทไธสง, อำเภอนาโพธิ์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,พนง.เขต4
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำนาญ


นางสาวสุภัทชฎา   มุ่งดี
ฝ่ายบำนาญเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ


นางกุศลิน   แผ้วพลสง
ฝ่ายสวัสดิการนางรชยา   คงสินธนกร
ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และประมวลผล


นางสาวณัฐชธิชาภรณ์   ฤทธิชัยพรรณ
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนายอนุพงศ์   เมิดไธสง
ฝ่ายธุรการและประมวลผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


นางสาวจุฑามาศ   ซารัมย์
ฝ่ายการเงินนางสาวเพชรรัตน์   แสงพรมชารี
ฝ่ายการเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ


นางสาววรวรรณ   ศรีสุริยชัย
ฝ่ายบัญชีและพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ


นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนายชยพล   ดิษยศิริกร
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนิติกร


นายเสน่ห์   สร้อยแสง
นิติกรเจ้าหน้าที่ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์


นางสาวธิดา   ตั้งฉัตรชัย
ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์นางสาวสร้อยทิพย์   วรรณเกตุ
(ลูกจ้างชั่วคราว)นางสาวชมพูนุท   เจริญวัชราวีร์
(ลูกจ้างชั่วคราว) 


นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
แม่บ้านนางสาวชญาดา   เรืองประโคน
ประชาสัมพันธ์นางจิรญา   ปราศจาก
แม่บ้านนายประดิษฐ์   ปราศจาก
พนักงานขับรถนายภิเพก   ปราศจาก
พนักงานขับรถนายประสิทธิ์   บองเพชร
นักการภารโรง


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
   โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199 เว็บไซต์ - www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th