สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2561
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถิติการเข้าชมIP : 23.20.165.182

ฝ่ายจัดการ


นายสนอง   กาญจนการุณ
ผู้จัดการนางเบญพร   จันทะเมนชัย
รองผู้จัดการ

ฝ่ายการเงิน, ฝ่ายบัญชี/พัสดุ
และฝ่ายสวัสดิการ
นางชุติกาญจน์   บุญยะบาล
รองผู้จัดการ

ฝ่ายธุรการ, ฝ่ายประมวลผล
และฝ่ายฌาปนกิจ
นางลดาวัลย์   ยังยิ้ม
รองผู้จัดการ

ฝ่ายสินเชื่อและฝ่ายบำนาญ

หัวหน้าฝ่าย


นางภานิชา   นิลพยัคฆ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอประโคนชัย


นางนิลเนตร   ชาลี
ฝ่ายบัญชีและพัสดุนางสุกานดา   จันทร์งาม
ฝ่ายการเงินนางธวัลรัตน์   ศิริวัฒนกุล
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนางสาวมัชชารินทร์   กิจคณะ
ฝ่ายบำนาญเจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อ


นางจิดาภา   ศรีสะอาด
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอชำนิ, เมือง 13


น.ส.ถาวรีย์   โรจนากาศ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอลำปลายมาศ


นางจิตติมา   จันทะสอน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 1, อำเภอห้วยราช
อำเภอบ้านด่าน,พนง.เขต1นางอมรวรีร์   คำแก้วโชติพันธ์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอกระสัง
อำเภอพลับพลาชัย,พนง.เขต2นางธิติยา   ศรีเมืองแก้ว
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอละหานทราย, อำเภอปะคำ
อำเภอโนนดินแดงนางพูนทรัพย์   ปลงรัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอคูเมือง, อำเภอแคนดงนางสาวนภาพร   จันทะเมนชัย
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอโนนสุวรรณ, อำเภอหนองกี่
อำเภอหนองหงส์นายรุ่งทิวา   โสภา
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตจังหวัด 2, เทศบาลนางสาววิชชุลดา   เดชเจริญ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอสตึกนายธนาธร   อนันต์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอพุทไธสง, อำเภอนาโพธิ์
อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์,พนง.เขต4
นางสาวโชติกา   เรืองประโคน
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอนางรองนายพร้อมพล   ซารัมย์
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอเมือง 14นางสาวจุฬาลักษณ์   สมานชาติ
ฝ่ายสินเชื่อ
เขตอำเภอบ้านกรวด
อำเภอเฉลิมพระเกียรติ์
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบำนาญ


นางสิริการย์   บุญเรืองรุจนันท์
ฝ่ายบำนาญนางสาวสุภัทชฎา   มุ่งดี
ฝ่ายบำนาญเจ้าหน้าที่ฝ่ายสวัสดิการ


นางกุศลิน   แผ้วพลสง
ฝ่ายสวัสดิการนางสาวสรัญญา   คำทา
ฝ่ายสวัสดิการนางสาวชุตินธร   ซ้ายจันทึก
ฝ่ายสวัสดิการเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการ และประมวลผล


นางสาวณัฐชธิชาภรณ์   ฤทธิชัยพรรณ
ฝ่ายธุรการและประมวลผลนายอนุพงศ์   เมิดไธสง
ฝ่ายธุรการและประมวลผลเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน


นางสาวจุฑามาศ   ซารัมย์
ฝ่ายการเงินนางสาวเพชรรัตน์   แสงพรมชารี
ฝ่ายการเงินเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีและพัสดุ


นางสาววรวรรณ   ศรีสุริยชัย
ฝ่ายบัญชีและพัสดุเจ้าหน้าที่ฝ่ายลูกหนี้พิเศษ


นางปภาณษา   สหปภาพัฒน์
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนายชยพล   ดิษยศิริกร
ฝ่ายลูกหนี้พิเศษนิติกร


นายเสน่ห์   สร้อยแสง
นิติกรเจ้าหน้าที่ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์


นางสาวธิดา   ตั้งฉัตรชัย
ฝ่ายฌาปนกิจสงเคราะห์นางสาวสร้อยทิพย์   วรรณเกตุ
(ลูกจ้างประจำ)นางสาวชมพูนุท   เจริญวัชราวีร์
(ลูกจ้างประจำ)ลูกจ้างประจำ


นางวันเพ็ญ   สมอ่อน
แม่บ้านนางจิรญา   ปราศจาก
แม่บ้านนายประดิษฐ์   ปราศจาก
พนักงานขับรถนายภิเพก   ปราศจาก
พนักงานขับรถ

ลูกจ้างชั่วคราว


นายประสิทธิ์   บองเพ็ชร


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th