สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2561
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถิติการเข้าชมIP : 23.20.165.182ประวัติความเป็นมาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด           จดทะเบียนก่อตั้งครั้งแรกตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. 2471 วันที่ 19 มิถุนายน 2504 ดำเนินธุรกิจจริง วันที่ 17 กรกฎาคม 2504 จดทะเบียนเปลี่ยนข้อบังคับและชื่อสหกรณ์ใหม่ วันที่ 24 เมษายน 2512 (เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2511 หมายเลขทะเบียนที่ 54/10996)


ตั้งครั้งแรก
สิ้นปี 2504
มีกำไรสุทธิในปีแรก
ดำเนินงานมาจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา


มีสมาชิก 489 คน
มีสมาชิก 1,209 คน
4,497.96 บาท
50 ปีสหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
ทำเนียบประธานกรรมการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับ ชุดที่ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
1 1-2 นายฉลอง ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 2504-2505
2 3-10 นายพวง ทับงาม 2506-2513
3 11-13 นายสมุทร วรรณพงษ์ 2514-2516
4 14-21 นายประทีป โรจนากาศ 2517-2524
5 22-23 นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์ 2525-2526
6 24 นายนายศักรินทร์ สุรินทราบูรณ์ 2527
7 24 นายเกษม พลวัน 2527
8 25-26 นายวิศวนาถ ชำนาญเนาว์ 2528-2529
9 27-28 นายสวัสดิ์ จันทหาร 2530-2531
10 29-32 นายเกียรติ อัมพรายน์ 2532-2535
11 33 นายบุญธรรม ฉาไธสง 2536
12 34 นายประสิทธิ์ จันทร์ดา 2537
13 35 นายบุญธรรม ฉาไธสง 2538
14 36 นายปราโมทย์ หอยมุกข์ 2539-2540
15 37 นายปราโมทย์ หอยมุกข์ 2541-2542
16 38-39 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2543-2544
17 40-41 นายนัฐนันต์ ลิไธสง 2545-2546
18 42-43 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2547-2548
19 44-45 นายประเสริฐ บุญเรือง 2549-2550
20 46-47 ณรงค์ แผ้วพลสง 2551-2552
21 48-49 นายประเสริฐ บุญเรือง 2553-2554
22 50-51 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2555-2556
23 52-53 นายประเสริฐ บุญเรือง 2557-2558
24 54-55 นายณรงค์ แผ้วพลสง 2559-2560
25 56 นายประเสริฐ บุญเรือง 2561-ปัจจุบันทำเนียบผู้จัดการ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ลำดับ ชื่อ - สกุล ปี พ.ศ.
1 นายชัชวาลย์ คงสืบชาติ 3 มกราคม 2528 - 10 กรกฎาคม 2532
2 นายสุวรรณ อยู่ในวงศ์ 1 พฤศจิกายน 2539 - 30 กันยายน 2548
3 นายสนอง กาญจนการุณ 7 พฤศจิกายน 2548 - ปัจจุบัน
  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th