สหกรณ์ออมทรัพย์ครบุรีรัมย์ จำกัด
 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิก

อัพเดทล่าสุด 16 มี.ค. 2561
สมาชิกภาพ

สวัสดิการสมาชิก

คำนวณการส่งเงินกู้
คำนวณปันผล / เฉลี่ยคืน
ประชาสัมพันธ์ สพฐ.
เยี่ยมชม สสอค.
เยี่ยมชม สส.ชสอ.
เยี่ยมชม ชมรมเจ้าหน้าที่
รวมลิ้งค์

เครือข่ายสหกรณ์
สพป. เขตต่าง ๆ
ธนาคาร
หนังสือพิมพ์
โทรทัศน์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สถิติการเข้าชมIP : 23.20.165.182


   คณะกรรมการระเบียบข้อบังคับ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด

นายพิพัฒน์   พุ่มยี่สุ่น
ประธานกรรมการ
นายธนเดช   นิลสระคู
รองประธานกรรมการ


นายเล็ง   พยุงแสนกุล
กรรมการ


นายไพศาล   สังกะเพศ
กรรมการ


ว่าที่ ร.ต.พัฒนา   นพตลุง
กรรมการ


นางเมตตา   ชมภูวงศ์
กรรมการ


นายเผชิญ   อินทะกนก
กรรมการ


ดร.สัมนาการณ์   บุญเรือง
กรรมการ


นายจิตใจ   ประสงค์ทรัพย์
กรรมการนายณัฐนนท์   วิทยาประโคน
กรรมการ


นางพวงเพชร   กาญจนการุณ
กรรมการนายมนูญ   ธรรมโกศล
กรรมการนางฐิติพร   กมลมุนีโชติ
กรรมการนายเสน่ห์   สร้อยแสง
กรรมการ


นายมานะ   อักษรณรงค์
กรรมการและเลขานุการ


นายสนอง   กาญจนการุณ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


  สหกรณ์ออมทรัพย์ครูบุรีรัมย์ จำกัด ::: 36/100 ถ.อินจันทร์ณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ 31000
  โทรศัพท์ 044611581 , 044612264 , 044620038 และ 044620039 ::: Fax ต่อ 123,199
  เว็บไซต์ : www.br-tsc.com : E-mail : brr-tsc@hotmail.co.th